Privacyverklaring

Logopediepraktijk Dukenburg, gevestigd aan Meijhorst 7039, 6537EP te Nijmegen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.logopedienijmegen.nl/

Hoofdvestiging: Logopediepraktijk Dukenburg
Meijhorst 7039
6537 EP Nijmegen
info@logopedienijmegen.nl

Nevenvestiging: Logopediepraktijk Dukenburg – Hatert
Zijpendaalstraat 1
6535 PS Nijmegen
info@logopedienijmegen.nl

Nevenvestiging: Logopediepraktijk Dukenburg – Grootstal
Newtonstraat 50
6533 KG Nijmegen
info@logopedienijmegen.nl

Nevenvestiging: Logopediepraktijk Dukenburg – Zwanenveld
Zwanenveld 2524
6538 NK Nijmegen
info@logopedienijmegen.nl

Esther Wittenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Logopediepraktijk Dukenburg. Zij is te bereiken via info@logopedienijmegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Logopediepraktijk Dukenburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Je naam, roepnaam en tussenvoegsel(s)
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je naam, roepnaam en tussenvoegsel(s) en worden deze opgeslagen.

Geslacht en geboortedatum
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je geslacht en geboortedatum en worden deze opgeslagen.

Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je straat, huisnummer, postcode en woonplaats en worden deze opgeslagen.

Telefoonnummer en je e-mailadres
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je telefoonnummer en je e-mailadres en worden deze opgeslagen.

Huisarts en verwijzer
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je huisarts en verwijzer en worden deze opgeslagen.

Voorkeur locatie logopediepraktijk
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je voorkeur locatie logopediepraktijk en wordt deze opgeslagen.

Omschrijving hulpvraag
Wanneer je je aanmeldt voor logopedie via het Aanmeldingsformulier verwerken wij je omschrijving hulpvraag en wordt deze opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Logopediepraktijk Dukenburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Het aanmelden voor logopedische behandeling bij logopediepraktijk Dukenburg in een van haar vestigingen of, indien noodzakelijk, aan huis.

Geautomatiseerde besluitvorming
Logopediepraktijk Dukenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logopediepraktijk Dukenburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Logopediepraktijk Dukenburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat je persoonsgegevens onderdeel uitmaken van jouw medische dossier dat wordt aangelegd, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van (minimaal) 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Logopediepraktijk Dukenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en met nadrukkelijk toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Logopediepraktijk Dukenburg gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Logopediepraktijk Dukenburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover niet strijdig met de aanleg van jouw medische dossier. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Logopediepraktijk Dukenburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@logopedienijmegen.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Logopediepraktijk Dukenburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Logopediepraktijk Dukenburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@logopedienijmegen.nl